اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

بررسی و تعیین ضریب تصحیح برای خطای کندخوانی در کنتورهای آب خانگی

دانشجو:

امیرحسین فخلعی

استاد راهنما :

دکتر محمد سلطانی اصل

 تاریخ:

یکشنبه 3/11/95 ساعت 12

مکان:

کلاس403