كارگاه جوش و چوپ

کارگاه جوش و چوب در مهرماه 1388در مکان دائمی موسسه آموزش عالی خاوران افتتاح شد که این کارگاه با توجه به نیاز دانشجویان و ورود تجهیزات جدید، سالانه مجهزتر خواهد شد.