تلاش دانشجویان فعال معماری خاوران پس از 5 ماه جلسه

🌹🌹((اعلام همکاری شهرداری دراجرای پروژه های بام سبز برای گروه برتر))🌹🌹
و اعطای لوح تقدیر با امضای شهردار محترم جناب ریخته گر زاده برای تمامی گروه ها
 
گروه معماری این موفقیت را به دانشجویان فعال تبریک می گوید.