اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :    
 
ارزیابی تغییرات کیفی منابع آب زیرزمینی
 
( مطالعه موردی شهر قوچان )
 
 
استاد راهنما :. دکتر علامتیان
 
دانشجو :سهیلا حسینی دلویی
 
تاریخ دفاع : 96/6/29
 
ساعت: 15