اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
یکشنبه، 31 شهریور 1398

کارگاه فضای سیال

 
 
اولین جلسه کارگاه فضای سیال روز شنبه مورخ 29اردیبهشت برگزار شد.