اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،7 اسفند 1398

کارگاه فضای سیال

 
 
اولین جلسه کارگاه فضای سیال روز شنبه مورخ 29اردیبهشت برگزار شد.