اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
سه شنبه، 30 بهمن 1397

کارگاه فضای سیال

 
 
اولین جلسه کارگاه فضای سیال روز شنبه مورخ 29اردیبهشت برگزار شد.