اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
دوشنبه، 4 تیر 1397

کارگاه فضای سیال

 
 
اولین جلسه کارگاه فضای سیال روز شنبه مورخ 29اردیبهشت برگزار شد.