اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،24 مهر 1398

کانون دانشجویی قرآن وعترت

امورفرهنگی موسسه در راستای گسترش فعالیت های فرهنگی و همچنین ایجاد انگیزه دربین دانشجویان

ضمن دعوت ، از بعضی اساتید و کارمندان فعال به عنوان عضو افتخاری تقدیر و تشکر به عمل آورد.