اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
دوشنبه، 16 تیر 1399

کانون دانشجویی قرآن وعترت

امورفرهنگی موسسه در راستای گسترش فعالیت های فرهنگی و همچنین ایجاد انگیزه دربین دانشجویان

ضمن دعوت ، از بعضی اساتید و کارمندان فعال به عنوان عضو افتخاری تقدیر و تشکر به عمل آورد.