بازدید علمی دانشجویان کارشناسی

 
 
🏮بازدید علمی از #تصفیه_خانه التیمور مشهد 
 
📟با حضور دکتر #علامتیان و دکتر #هادیان