قابل توجه كليه دانشجويان مهندسي پزشكي و كامپيوتر

دانشجوياني كه قصد دارند در تابستان 95 پروژه پاياني را اخذ نمايند موظف هستند حداكثر تا پايان خرداد ماه 95 فرم پيش انتخاب خود را تكميل كرده و به تائيد استاد راهنما برسانند و تائيد آن را از دبير كميته پروژه دانشكده (جناب آقاي مهندس مزروعي )اخذ نمايند .

همچنين دانشجوياني كه در نيمسال اول 96-95 قصد اخذ پروژه را دارند آخرين مهلت اخذ تائيديه پايان تير ماه مي باشد . بديهي است دانشجوياني كه در زمان هاي ذكر شده تائيديه هاي خود را اخذ ننمايند از انتخاب پروژه محروم خواهند بود .