اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
دوشنبه، 16 تیر 1399

سخنرانی دکتر امین شهرکی مدرس دانشگاه Ostfoldنروژ

عنوان سخنرانی: اینترنت اشیا و  کاربردها درصنایع هوشمند سازی
سخنرانی دکتر امین شهرکی مدرس دانشگاه Ostfoldنروژ

زمان : 18فروردین 97 
ساعت 10 کلاس 303