اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،24 مهر 1398

سخنرانی دکتر امین شهرکی مدرس دانشگاه Ostfoldنروژ

عنوان سخنرانی: اینترنت اشیا و  کاربردها درصنایع هوشمند سازی
سخنرانی دکتر امین شهرکی مدرس دانشگاه Ostfoldنروژ

زمان : 18فروردین 97 
ساعت 10 کلاس 303