برگزاری دوره آموزشی کسب مهارت قطعه شناسی و مونتاژ

دفتر ارتباط با صنعت با همکاری دانشکده برق و کامپیوتر (گروه کامپیوتر) اقدام به برگزاری دوره آموزشی کسب مهارت قطعه شناسی و مونتاژ در 5 جلسه 2 ساعته در 2 گروه نموده است. اولین جلسه در 17 و 18 اسفند ماه 95 برگزار و مابقی جلسات در حال برگزاری است.