اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

 
 
عنوان پایان نامه :      
طراحی مرکز تندرستی با رویکرد معماری عرفانی (واستو پروشا)
 
استاد راهنما :. دکتر فرکیش
 
دانشجو : مهدونه ضیا قزوینی
 
تاریخ دفاع : 96/6/27
 
ساعت: 10