اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،24 مهر 1398

جلسه کانون ها

امورفرهنگی موسسه در جهت رشد و ارتقاء سطح کیفی دبیران کانون ها و همچنین ارزیابی فعالیت های

انجام شده نیمسال اول97 ـ 96 و ارائه فعالیت های نیمسال دوم اقدام به برگزاری جلسه ای

در تاریخ 97/10/13 نمود .