اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

 
 
عنوان پایان نامه :      
 
 
تحلیل و بررسی نقش عوامل کالبدی موثر بر کاهش جرم خیزی و ارائه راهبردهای طراحی محله 
 
( نمونه موردی محله آبکوه  مشهد)
 
 
استاد راهنما :. دکتر هیروفرکیش
 
دانشجو : زهرا ریگی راد
 
تاریخ دفاع : 96/6/27
 
ساعت: 14