اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
دوشنبه، 16 تیر 1399

دورهمی خانوادگی

 امور فرهنگی موسسه به منظور پایان ترم ،رفع خستگی ،آشنایی بیشتر خانواده ها
با دانشگاه واساتید و.... اقدام به برگزاری دورهمی با حضور دانشجویان به همراه
خانواده محترمشان ،اساتید و مدیران ،در سطح دانشکده ها وگروه های مختلف
آموزشی نمود