اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،24 مهر 1398

دورهمی خانوادگی

 امور فرهنگی موسسه به منظور پایان ترم ،رفع خستگی ،آشنایی بیشتر خانواده ها
با دانشگاه واساتید و.... اقدام به برگزاری دورهمی با حضور دانشجویان به همراه
خانواده محترمشان ،اساتید و مدیران ،در سطح دانشکده ها وگروه های مختلف
آموزشی نمود