تجهيز کارگاه مهندسی پزشکی

 لوازم مورد نیاز دانشجویان مهندسی پزشکی به شرح زیرخریداری و کارگاه مهندسی پزشکی در دیماه 1394 تجهیز شد.

ردیف

نام وسیله

1

ماشین بیهوشی

2

مانیتورینگ colin

3

ماشین بیهوشی پرتابل

4

انکوباتور نوزادان

5

شوک الکتریکی

6

ونتیلاتور بیهوشی

7

نوار قلب تک کانال

8

فشار سنج دیجیتالی

9

سانترفیوژ

10

امولایز

11

پمپ سرنگ

12

پمپ سرم

13

لونی کیست

14

همو کرون

15

Top Can