اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
دوشنبه، 16 تیر 1399

خبر خوب

 

 

انتصاب عضو هیات علمی گروه معماری و شهرسازی دانشگاه خاوران دکتر مبهوت به عنوان مشاور معاونت شهرسازی و معماری شهرداری مشهد در حوزه مسکن و شهرسازی