اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،24 مهر 1398

تقدیر وتشکر

تقدیر از قاری برترموسسه (آقای هادی محقق)به جهت حضور فعالانه واجرای صوت قرآن در مراسمات رسمی دانشگاه
امور فرهنگی موسسه