اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
پنجشنبه، 19 تیر 1399

تقدیر وتشکر

تقدیر از قاری برترموسسه (آقای هادی محقق)به جهت حضور فعالانه واجرای صوت قرآن در مراسمات رسمی دانشگاه
امور فرهنگی موسسه