اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :     
خوانش نحوی تعاملات اجتماعی محلات ، جهت دستیابی به راهبرد های طراحی مجموعه ی سرای محله بافت فرسوده ی مشهد
 
 )نمونه موردی : بافت عیدگاه مشهد )
 
 
استاد راهنما :. دکتر هیروفرکیش
 
دانشجو : عاطفه میرشرقی
 
تاریخ دفاع : 96/6/27
 
ساعت: 11