مسابقات مچ اندازی

مسابقات مچ اندازی پسران موسسه در تاریخ 95/3/4 در محوطه دانشگاه و با حضور 32 نفر برگزار گردید. مسابقات در دو وزن 80- و 80+ و بصورت یک حذفی برگزار گردید. در نهایت نفرات برتر هر وزن بصورت ذیل مشخص شدند:

وزن 80-:

1.      مهدی دانش

2.      محمد فخری

3.      علی رسولی

 

وزن 80+:

1.      آرش بندار

2.      حجت حافظی

3.      امیررضا شفیع نژاد

 

 جوایز نفرات اول تا سوم هر وزن به ترتیب مبالغ 500000 ریال، 400000 ریال و 300000 ریال می باشد.