اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،24 مهر 1398

روززمین پاک

امور فرهنگی موسسه با همکاری کانون سها به مناسبت دوم اردیبهشت (روز زمین پاک)
 به پاکسازی طبیعت دردشت ارغوان طرقبه مشهد پرداخت