اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
دوشنبه، 16 تیر 1399

روززمین پاک

امور فرهنگی موسسه با همکاری کانون سها به مناسبت دوم اردیبهشت (روز زمین پاک)
 به پاکسازی طبیعت دردشت ارغوان طرقبه مشهد پرداخت