جلسه با شهرداری

حضور اساتید و دانشجویان معماری موسسه آموزش عالی خاوران جهت اجرا و ایده پردازی برای طراحی بام سبز شهرداری منطقه 11