اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
یکشنبه، 31 شهریور 1398

جلسه با شهرداری

حضور اساتید و دانشجویان معماری موسسه آموزش عالی خاوران جهت اجرا و ایده پردازی برای طراحی بام سبز شهرداری منطقه 11