بازدید علمی

دانشجویان معماری در روز یکشنبه مورخ 30مهر1396 به همراه جناب آقای دکتر یزدانی برای درس طراحی معماری از هتل پارس و هتل هما2 دیدن کردند.