اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :    
 
مدلسازی عددی عملکرد هیدرولیکی سرریز تاج دایره­ای با شیب بالادست و پایین­دست با استفاده از روش حجم محدود 
 
 
استاد راهنما :. دکتر قزل سوفلو
 
دانشجو :سعید علیزاده شاهرودی
 
تاریخ دفاع : 96/6/30
 
ساعت: 12