لیست دانشجویانی که برای نظام وظیفه تعهد داده اند

دانشجويان ذيل حداكثر تا تاريخ (1396/09/01)  جهت تكميل مدارك نظام وظيفه خود به اداره آموزش (خانم صابر) مراجعه نمايند. در غيراينصورت كليه عواقب پيش آمده به عهده شخص دانشجو خواهد بود.

 

ردیف شماره دانشجو رشته وضعيت نظام وظيفه
1 9613540126 تربیت بدنی - تربیت بدنی تعهد تا 1396/05/18جهت رسیدن به سن مشمولیت 
2 9613540131 تربیت بدنی - تربیت بدنی تعهد تا 1396/07/01 جهت اخذ نامه پلیس بعلاوه 10
3 9613540130 تربیت بدنی - تربیت بدنی تعهد تا 1396/07/15 جهت رسیدن به سن مشمولیت 
4 9613480001 نقشه کشی معماری - معماری تعهد تا 1396/08/03 جهت رسیدن به سن مشمولیت 
5 9612530016 علوم ورزشی تعهد تا 1396/07/01 جهت اخذ مدرک
6 9612250001 مهندسی شهرسازی تعهد تا 1396/07/01 جهت اخذ مدرک 
7 9612640041 مهندسی عمران تعهد تا 1396/07/01 جهت رسیدن به سن مشمولیت 
8 9612620031 مهندسی پزشکی تعهد تا 1396/07/02 جهت رقع مشکل نظام 
9 9612650016 مهندسی کامپیوتر تعهد تا 1396/07/03 جهت رفع مشکل نظام
10 9615330029 مهندسی معماری  تعهد تا 96/7/1 جهت اخذ کارت معافیت جدید 
11 9615390037 مهندسی عمران- مدیریت ساخت تعهد تا 1396/07/01 جهت اخذ برگه ی تعویض کارت معافیت   
12 9615510031 مهندسی عمران- سازه تعهد تا 1396/07/01 جهت اخذ مدرک تحصیلی
13 9615330023 مهندسی معماری تعهد تا 1396/07/10 جهت اخذ اتمام معافیت
14 9615330046 مهندسی معماری تعهد تا 96/07/10 جهت اخذ مدرک تحصیلی 
15 9615460035 برنامه ریزی شهری تعهد تا 96/10/1 جهت اخذ اصل کارت پایان خدمت 
16 9615290020 مهندسی کامپیوتر- نرم افزار تعهد تا تاریخ 1396/07/01 جهت اخذ اصل کارت معافیت و 2 نسخه کپی
17 9615600018 مهندسی عمران - محیط زیست تعهد تا تاریخ 1396/07/01 جهت اخذ مدرک انصراف
18 9615600042 مهندسی عمران - محیط زیست تعهد تا تاریخ 1396/07/25 جهت اخذ مدرک قبلي
19 9615330042 مهندسی معماری تعهد تا تاریخ 1396/08/01 جهت رفع غیبت نظام 
20 9615490003 مهندسی برق- مخابرات سیستم تعهد تا تاریخ 96/07/01 جهت اخذ اصل کارت معافیت 
21 9614660034 علمی - کاربردی معماری تعهد تا 1396/07/04 جهت اخذ اصل کارت پایان خدمت  
22 9614380007 مهندسی اجرایی عمران تعهد تا 1396/07/10 جهت اخذ مدرک
23 9614380011 مهندسی اجرایی عمران تعهد تا 1396/07/10 جهت صدور مدرک قبلی
24 9614660043 علمی - کاربردی معماری تعهد تا 1396/07/15 جهت اخذ مدرک