راهنماي مراحل فارغ‌التحصيلي

راهنماي مراحل فارغ‌التحصيلي

دانشجوياني که در شرف فارغ‌التحصيلي هستند در آخرين نميسال تحصيلي خود پس از تکميل پرونده و جبران کسري مدارک آموزشي مي‌توانند جهت سير مراحل فارغ‌التحصيلي اقدام نمايند.

 

 

·  در صورت تاخير در انجام مراحل ذيل توسط دانشجو (که منجر با تاخير در سير مراحل فراغت از تحصيلي مي‌گردد) کليه عواقب برعهده متقاضي خواهد بود.

·   دانشجو موظف است کسري مدارک آموزشي خود را حداکثر تا قبل از شروع مراحل فارغ‌التحصيلي جبران نمايد در غير اينصورت کليه عواقب بر عهده دانشجو خواهد بود.

مراحل درخواست شروع فارغ‌التحصيلي به شرح ذيل مي‌باشد:

دريافت فرم "درخواست بررسي دروس گذرانده جهت فراغت از تحصيل" از واحد انتشارات موسسه، پس از تاييد نهايي کليه نمرات و تحويل فرم تکميل شده به کارشناس اداره آموزش (آقاي ساعدي) و اطلاع از وضعيت پرونده.

دريافت فرم "تسويه حساب" از واحد انتشارات و تحويل آن به کارشناس اداره آموزش (آقاي ساعدي) پس از راکد شدن پورتال دانشجويي.

·         راکد شدن پورتال دانشجويي حداقل پس از 4 روز کاري صورت خواهد گرفت.

·         پس از تحويل فرم "تسويه حساب" و کارت دانشجويي، متقاضي موظف است اقدامات لازم جهت صدور مدرک فارغ‌التحصيلي را انجام دهد.