کارگاه آموزشی

 
 
 
 
 
 
🛎برگزاری رویداد هیجان انگیز ((سازه های #قیچی_سان))
📐کانون معماران جوان با همکاری موسسه آموزش عالی خاوران
⏰با شرکت دانشجویان دانشگاه های آزاد،سجاد،منتظری،الزهرا،اقبال
🔮مدرس:مهندس #اکبرزاده دانشگاه تربیت مدرس تهران
🖍داوران:مهندس #توکلی دانشگاه تهران
مهندس #نجاتیان دانشگاه تربیت مدرس تهران
پنجشنبه 8 آذر98