اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :    
 
 
 
بهینه سازی پوسته خارجی ساختمان هایی با کاربری آموزشی 
 
در جهت کاهش اتلاف انرژی در شهر مشهد
 
 
استاد راهنما :. دکتر مداحی
 
دانشجو :نگین عباسی
 
تاریخ دفاع : 96/6/27
 
ساعت: 9