سخنرانی علمی

 

 

سخنرانی جناب آقای دکتر مباشری ریاست محترم موسسه آموزش عالی خاوران با موضوع کاربرد فناوری ماهواره در سنجش از دور پارامترهای محیطی روز سه شنبه مورخ 3آبان 1396 در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد.