اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
دوشنبه، 11 فروردین 1399

کانون دانشجویی فرهنگ و اجتماع

 
 حضور و دیدار مسئولین اداره ۶ کمیته امداد با مشاور،معاون و مدیرفرهنگی به جهت ارائه نظرات و
پیشنهادات در خصوص همکاری های بیشتر در موسسه آموزش عالی خاوران مورخ 20بهمن ماه