مسابقات دارت

مسابقات دارت خانم ها در روز دوشنبه مورخ 95/2/27 در محوطه موسسه و با شرکت 20 نفر از دختران دانشجو برگزار گردید. در نهایت نفرات ذیل به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند. جایزه  نفر اول مبلغ 500000 ریال، نفر دوم مبلغ 400000 ریال و نفر سوم 300000 ریال می باشد.

1.     الهام قدرتی

2.     سعیده سادات حسینی

3.      فاطمه علیزاده بشرویه