اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :    
ارائه الگویی مناسب برای ابعاد و تناسبات پنجره های کاربری آموزشی در جهت بهینه سازی مصرف انرژی در شهر مشهد
 
 
استاد راهنما :. دکتر مداحی
 
دانشجو :فاطمه رحیمیان
 
تاریخ دفاع : 96/6/29
 
ساعت: 17