اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :      
 
خوانش اقلیمی پوسته های نمایی بنا در خانه های بومی – سنتی به منظور ارائه الگوهایی برای مسکن
 
امروز با بهره گیری از معماری پارامتریک
 
) نمونه موردی محدوده بافت فرسوده شهر بشرویه (
 
استاد راهنما :. دکتر مداحی
 
دانشجو : اشکان معماریانی
 
تاریخ دفاع : 96/6/29
 
ساعت: 16