اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
یکشنبه، 31 شهریور 1398

کانون دانشجویی فرهنگ و اجتماع

امورفرهنگی موسسه باهمکاری کانون دانشجویی فرهنگ و اجتماع اقدام به تهیه و توزیع

غذای گرم برای نیازمندان در تاریخ 98/3/11 نمود.