اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
جمعه، 27 فروردین 1400

انجمن علمی

انتخابات انجمن علمی دانشجویی آغاز شد...


:white_check_mark:متقاضیان واجد شرایط می توانند جهت ثبت نام به دفتر امورفرهنگی موسسه مراجعه نمایند.

:x: آخرین مهلت ثبت نام: ۳۰ بهمن ماه :x: