اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
شنبه، 28 دی 1398

کانون های دانشجویی

امورفرهنگی موسسه در راستای آشنایی دانشجویان با مسئولین ارشد حوزه ی فرهنگی اقدام به برگزاری نشست

صمیمانه ای با حضور معاونت فرهنگی ـ دانشجویی و دبیران و اعضای کانون ها در تاریخ 98/7/24 نمود .