اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :    
 
مکان یابی ایستگاه های آتش نشانی از دیدگاه پدافند غیر عامل
 
با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره
 
(مطالعه موردی منطقه یک شهر مشهد)
 
استاد راهنما :. دکتر بینا
 
دانشجو :مژده ترک زاده
 
تاریخ دفاع : 96/6/27
 
ساعت: 13