فرصتی #استثنائی برای یادگیری #زبان

فرصتی #استثنائی برای یادگیری #زبان 

بعد از فارغ التحصیلی به راحتی #انگلیسی صحبت کنید ، بخوانید و بنویسید.
 
⏰موسسه آموزش عالی #خاوران با حداقل هزینه برگزار می‌کند

جهت ثبت نام: تماس گرفته شود یا  نام ، نام خانوادگی وشماره تماس خود را به 09334969390ارسال کنید