اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
یکشنبه، 31 شهریور 1398

چاپ مقاله

 
 
چاپ مقاله دانشجویان موسسه آموزش عالی خاوران در مجله جغرافیا و توسعه ی فضای شهری
 
 
 
 
عنوان :
تحلیلی برتاثیرکاربری اراضی برهویت بخشی به محله «نمونه موردی:محله تلگرد شهر مشهد
 
مولفأن:
آقایان دکتر سیدمهدی مداحی، سجادمیرزاآقایی و امیررضارضایی گرگانی