اردوی علمی- آموزشی

 
 
 
 
اردوی علمی-آموزشی کروکی دانشجویان معماری داخلی دانشگاه خاوران
 باغ وکیل آباد مشهد
👋🏻تقویت ذهن و دست برای طراحی دست ازاد 
کروکی بیانی است آزاد ، فارغ از محدودیتهای هنرهای دیگر بدور از تحمیل حرکتی برای رسیدن به ذات اصلی اشیاء ، ذات اصلی خلقت