بازدید علمی

اولین جلسه بازدید علمی با اساتید نقشه برداری و با همراهی اعضای هیات مدیره جامعه و همچنین هیات رییسه گروههای تخصصی نقشه برداری ساختمان و معدن در دانشگاه خاوران برگزار شد.

در این نشست که به دعوت جناب آقای دکتر مباشری ریاست محترم دانشگاه خاوران صورت پذيرفت، علاوه بر معرفي فعالیتهای پژوهشي اين دانشگاه، سایت سنجش از دور این دانشگاه و پروژه های تحقیقاتی در حوزه سنجش از دور مورد بازديد قرار گرفت.
جامعه صنفی مهندسان نقشه بردار درصدد است تا با این بازدیدها سطح هم افزایی تخصصی نقشه برداری افزایش یافته و ضمن آشنایی با حوزه فعالیتهای آموزشی امور صنفی نیز نهادینه و باز آفرینی گردد.