اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

 
 
عنوان پایان نامه :      
 
 
بررسی  علت ها و ارائه راهکار به منظورکاهش تاخیر در اجرای پروژه های عمرانی بتنی 
 
استاد راهنما :. دکتر گل نرگسی
 
دانشجو : شاهین رحیمی
 
تاریخ دفاع : 96/6/30
 
ساعت: 14