دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

جلسه دفاع پروپوزال( پیشنهاد پایان نامه) دانشجویان کارشناسی ارشد عمران چهارشنبه مورخ ۹۶/۱۱/۰۴ ساعت ۱۰ برگزار میگردد.