اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان:

بازنگری شبکه جمع‌آوری آب‌های سطحی به وسیله شبیه‌سازی (مطالعه موردی: کال اقبال شرقی)

دانشجو:

مهدی امینی یزدی

استاد راهنما :

دکتر محمود فغفور مغربی

تاریخ:

یکشنبه 95/7/25 ساعت 19

مکان:

کلاس 303