قابل توجه دانشجويان رشته معماري

قابل توجه دانشجويان رشته معماري

دانشجوياني كه در نيمسال اول95 واحد كارآموزي را انتخاب نموده اند حداكثر تا تاريخ 10/11/95 براي ارائه گزارش كارآموزي به اساتيد راهنما مراجعه نمايند .

 

                                                                                                                                                           22/10/95