اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
یکشنبه، 31 شهریور 1398

کانون دانشجویی سها

امورفرهنگی موسسسه با همکاری کانون دانشجویی سها جهت ایجاد همدلی و ترویج نوع دوستی اقدام به برگزاری برنامه ی بازدید از پرورشگاه محمدیه در تاریخ97/9/1 نمود.

همچنین توسط دانشجویان کانون فرهنگ و رسانه برای کودکان پرورشگاه تئاتر و مسابقه اجرا گردید.