اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
چهارشنبه،24 مهر 1398

بازدید

 
 
 
 
بازدید از پروژه های شهرداری ثامن برای انتخاب موضوع پایان نامه دانشجویان معماری،معماری داخلی،شهرسازی
29 فروردین 1398
اعطای کمک هزینه به دانشجویان برای همکاری با شهرداری ثامن