اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
دوشنبه، 16 تیر 1399

جلسه

برگزاری جلسه مسئولین دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی مورخ 98/5/19 

در موسسه آموزش عالی خاوران