اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
جمعه، 1 شهریور 1398

جلسه

برگزاری جلسه مسئولین دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی مورخ 98/5/19 

در موسسه آموزش عالی خاوران