ارتباط با شهرداری

دانشگاه خاوران پیشتاز ارتباط با شهرداری مشهد، گامی عملی در راستای سیاست ارتباط با صنعت