اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
سه شنبه، 24 تیر 1399

ارتباط با شهرداری

دانشگاه خاوران پیشتاز ارتباط با شهرداری مشهد، گامی عملی در راستای سیاست ارتباط با صنعت