اخبار دانشگاه
ارتباط با دانشگاه
سه شنبه، 30 مهر 1398

ارتباط با شهرداری

دانشگاه خاوران پیشتاز ارتباط با شهرداری مشهد، گامی عملی در راستای سیاست ارتباط با صنعت