برگزاری اولین گردهمایی مشترک مسئولین مهندسی پزشکی جمعی از بیمارستان های مشهد

برگزاری اولین گردهمایی مشترک مسئولین مهندسی پزشکی جمعی از بیمارستان های مشهد روز پنج شنبه 95/03/13 در موسسه آموزش عالی خاوران با حضور ریاست محترم موسسه و اعضای هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برگزار خواهد شد.