اطلاعیه برگزاری جلسه دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه :    
 
تعیین تاثیر کاویتاسیون بر عملکرد شیرهای گلوب با استفاده از روش اجزا محدود
 
 
استاد راهنما :. دکتر علامتیان
 
دانشجو :نفیسه سادات غفوری
 
تاریخ دفاع : 96/6/27
 
ساعت: 10